www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE
Contact Us
 
    kunyumba>>mndandanda wamadzi >> kuwala mndandanda>>kukula mwauzimu>>

Kukula ndi Kupita - Kukula Mwauzimu

Remember....

We learnt at the very beginning of this Grow and Go curriculum that ...

"In the beginning God created the heaven and the earth."

Optional: Download Days of Creation Visual Aid

Then we learnt that sin separates us from God.

Optional: Download 'Sin separates us from God' English Video

We learnt that sin has consequences as we discovered in the 'Noah and the BIG flood' Bible story here God dealt with sin using water!

Mulungu adauza Nowa za chikonzedwe chake cakubweretsa cigumula ca madzi kuti cidzapfudze ciri-cense pa dziko la pansi.

DAWUNILODI: Bukhu la Ana la 'Nowa ndi amphamvu osefukila' Buku la Zojambula

God is loving but He is also just and he will not let the guilty go unpunished!

Do you see the Problem?

God solved that problem by sending His Son Jesus to cleanse us from our sins and to prepare a place for us in Heaven

Now we are going to start our Grow and Go
five part Spiritual Growth Series

1. Read the Bible: (God’s Word – The thumb is used to turn pages when we are reading a book)

2. Prayer: (Talking with God – Clasp hands raising the two index fingers to represent prayer)

3. Worship: (Praising, Honoring and Respecting God – The tallest middle finger representing worship)

4. Fellowship: (Friendship with other Christians – The finger representing love the ring finger)

5. Witnessing: (Telling Others about Jesus – The little finger wiggled around like a person witnessing)

Download Visual Aids 
 

1st week of our Journey - SPIRITUAL GROWTH - READ THE BIBLE

1. HEAR (The little finger is the only finger you can fit in your ear!)

Aroma 10:17 Motero, chikhulupiriro chimabwera pamene timva uthenga ndipo uthenga umamveka kuchokera ku mawu a Khristu.

2. READ (The thumb is used to turn a page when you are reading)

Chivumbulutso 1:3a Ngodala munthu amene awerenga mawu oneneratu zamʼtsogolo

3. STUDY (Teachers points her finger and tells you ‘Study’)

Machitidwe a Atumwi 17:11 Tsopano anthu a ku Bereya anali akhalidwe labwino kusiyana ndi Atesalonika, pakuti iwo analandira mawu ndi chidwi chachikulu ndipo ankasanthula Malemba tsiku ndi tsiku kuti aone ngati zimene ankanena Paulozo zinali zoona.

4. MEMORIZE (The tallest finger reminds us of our pledge to God that we will hide His Word in our heart)

Masalimo 119:11 Ndasunga mawu anu mu mtima mwanga
kuti ndisakuchimwireni.

5. MEDITATE (The ring fingers reminds us that if we love God we want to meditate on His ways)

Masalimo 119:15 Ndimalingalira malangizo anu
ndipo ndimaganizira njira zanu.

Extracts from www.kidssundayschool.com

CLICK to view entire lesson #1

2nd week of our Journey - SPIRITUAL GROWTH - PRAY

First: Put your hands together in front of you as if you are praying. Keep your eyes open so that you can see your hands. The closest finger to you is the thumb. Pray for those that are closest to you. Pray for your parents and your family, your brothers or sisters.

The next finger is called your index finger. It is used for pointing. Let this finger remind you to pray for those that point you in the right direction. Pray for your teachers at school, your Sunday School teacher, and your pastor.

Download Visual Aids

The middle finger is the tallest finger. This finger reminds us to pray for our leaders. Pray for Leaders, administrators, the president or Prime Minister and other leaders in our government and those who are leaders in our town.

The fourth finger is the called the ring finger. Did you know that this is the weakest of all the fingers? Let this finger remind you to pray for those who are weak, troubled and sick.

The last little finger is the smallest finger. The Bible says, "Do not think of yourself more highly than you ought.“ Let the little finger remind you to pray for yourself.

CLICK to view entire lesson #2

3rd week of our Journey - SPIRITUAL GROWTH - WORSHIP

Sword Play Ready…Swords up… Mateyu 2:1-2 … CHARGE!

Atabadwa Yesu m'Betelehemu wa ku Yudeya, m'nthawi ya mfumu Herode, Anzeru a kummawa anabwera ku Yerusalemu 2  nafunsa kuti, "Ali kuti amene wabadwa kukhala mfumu ya Ayuda? Chifukwa tinaona nyenyezi yake kummawa ndipo tabwera kudzamupembedza."

(Mateyu 2:1-2)

Download Chichewa Bible Verse Visual Aids

CLICK to view entire lesson #3

4th week of our Journey SPIRITUAL GROWTH - FELLOWSHIP

(1 Yohane 1:7a)

Bible Verse Take Home Memory Verses can be downloaded for each lesson.

Download Bble Verse Memory Verses

CLICK to view entire lesson #4

5th week of our Journey - SPIRITUAL GROWTH - WITNESS

8 " Koma mudzalandira mphamvu Mzimu Woyera akadzafika pa inu; ndipo mudzakhala mboni zanga mu Yerusalemu, ku Yudeya konse ndi ku Samariya, mpaka ku malekezero a dziko lapansi." Machitidwe a Atumwi 1:8

Download Bble Verse Memory Verses

CLICK to view entire lesson #5

CLICK to learn about the Chichewa WATER Series

CLICK to study the Chichewa LIGHT Series

 

A DROP OF HOPE

Drop of Hope Swahili
Drop of Hope Chichewa
Drop of Hope Portuguese
Drop of Hope French
Drop of Hope
Drop of Hope Nuer
Drop of Hope Yoruba
Drop of Hope Shona
Drop of Hope Efik
Drop of Hope Dutch

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
French Creole
Yoruba
Swahili
Efik
Nuer
English
Sowing Seeds of Success Shona
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Chichewa
Dutch
English

NEW LIFE CURRICULUM

New Life French Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION